Lietošanas noteikumi

1. Pakalpojuma apraksts:

1.1. Cragarts, reģistrācijas numurs 40008230950, (turpmāk – Cragarts) pakalpojums "Izcili kursi" (turpmāk – Pakalpojums) nodrošina piekļuvi Cragarts interneta vietnē www.cragarts.com piedāvātajiem elektronisko studiju kursiem un to studiju materiāliem. Pakalpojuma lietošanas noteikumus nosaka šis dokuments (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi), un tie ir saistoši katram Pakalpojuma abonentam, kas reģistrējies Pakalpojuma lietošanai vai lieto Pakalpojumu (turpmāk tekstā – klients). Pakalpojuma lietošana ir klienta apliecinājums tam, ka viņš piekrīt Lietošanas noteikumiem un apņemas rīkoties saskaņā ar tiem.

1.2. Pakalpojuma maksa ir norādīta www.cragarts.com.
1.3. Reģistrējoties Pakalpojuma lietošanai, klienta reģistrācijas dati tiek iekļauti kopīgajā Cragarts datu bāzē. Šie dati netiek nodoti trešajām personām.
1.4. Lai izmantotu Pakalpojumu, klients izvēlas attiecīgo pakalpojumu, aizpilda pieteikuma formu un veic apmaksu atbilstoši norādītajām prasībām. Pakalpojums pieejams no brīža, kad ir saņemta informācija no bankas par Pakalpojuma apmaksas veikšanu.

1.5. Pakalpojums nepiešķir klientam tiesības veikt autortiesību un blakustiesību objektu publisko izpildījumu. Klients ir atbildīgs par autortiesību un blakustiesību objektu īpašnieku tiesību ievērošanu saskaņā ar Autortiesību likumu un citiem spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.6. Pakalpojuma saturs klientam ir pieejams, kamēr ir spēkā abonamenta specifikai atbilstošais termiņš un klients ir veicis attiecīgu apmaksu.

2. Cragarts tiesības un pienākumi:

2.1. Pēc saviem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt klienta pieeju www.cragarts.com izglītības programmām un to materiāliem, ja klients pārkāpj Lietošanas noteikumus, Cragarts norādījumus vai normatīvos aktus, vai par to ir pamatotas aizdomas.
2.2. Jebkurā laikā izdarīt grozījumus Lietošanas noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jaunās Lietošanas noteikumu versijas publicēšanas www.cragarts.com.
2.3. Nosūtīt klientam elektroniskus vai cita veida paziņojumus ar prasību izpildīt Lietošanas noteikumu un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

3. Klienta tiesības un pienākumi:

3.1. Klientam pirms Pakalpojuma pasūtījuma veikšanas ir pienākums pārliecināties par izvēlētā Pakalpojuma veidu, aprakstu un cenu, kā arī savu iekārtu un interneta pieslēguma atbilstību tehniskajām prasībām.
3.2. Klients apzinās un piekrīt, ka izvēlētā Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar brīdi, kad tiek aktivizēts attiecīgais Pakalpojums. Fakts, ka klients aktivizēto Pakalpojumu neizmanto, neatbrīvo klientu no pienākuma veikt samaksu par Pakalpojumu, ja vien klients nav veicis pamatotu rakstisku atteikumu divu darba dienu laikā no Pakalpojuma reģistrācijas.
3.3. Klients ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš vai trešā persona, kas izmanto klienta datus, veic, izmantojot Pakalpojumu, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.4. Pakalpojuma vai tā satura tālāka pārdošana, iznomāšana vai sadalīšana bez iepriekšējas rakstveida vienošanās ar Cragarts ir aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā Pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta, kā arī klientam iestājas civiltiesiskā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

4. Norēķinu kārtība un atteikuma tiesības:

4.1. Par Pakalpojumiem klients veic priekšapmaksu, izmantojot www.cragarts.com norādītos norēķinu veidus. Priekšapmaksas veikšana ir priekšnoteikums Pakalpojuma izmantošanai.
4.2. Klients piekrīt, ka, reģistrējoties Pakalpojumam, klienta izvēlētā Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar Pakalpojuma aktivizēšanas brīdi.

4.3. Pakalpojuma sniegšana tiek automātiski izbeigta, ja netiek veikta rēķinu apmaksa, saskaņā ar Pakalpojuma Lietošanas noteikumiem.

4.4. Ja pasūtītā Pakalpojuma kvalitāte klientam nav pieņemama, klientam ir tiesības 30 dienu laikā no reģistrācijas datuma iesūtīt argumentētu iesniegumu pilnas iemaksātās naudassummas atgriešanai. Līdz ar šīs garantijas nodrošināšanu Pakalpojums tiek deaktivizēts.

5. Datu aizsardzība:

5.1. Klients ir informēts, ka tā iesniegtie Personas dati tiks iekļauti Cragarts datu bāzē, izmantoti turpmākai saziņai un aktivizēto pakalpojumu saņemšanai.
5.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Cragarts, juridiskā adrese: Augusta Deglava 3, Rīga, LV-1009, Latvija.
5.3. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Cragarts Privātuma politiku.

 

Privātuma politika

 

Izmantojot mūsu pakalpojumus un/vai lietojot www.cragarts.com un mūsu sociālo mediju lapas, Jūs ievērojat Cragarts Privātuma politiku. Pakalpojumus nav pieļauts izmantot, ja nepiekrītat šai politikai. Aicinām regulāri pārskatīt Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku, jo tā attīstības gaitā var tikt grozīta vai papildināta.

Reģistrēto klientu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Eiropas Savienības datu aizsardzības regulējumu. Privātuma politika ir attiecināma uz to informāciju, kas tiek publiskota un iegūta, izmantojot jebkura veida elektronisko saziņu.

Mēs izmantojam vienīgi to informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, sagatavotu apmaksas rēķinu vai cita veida pamatotu dokumentāciju un savlaicīgu saziņu. Jūsu dati tiek izmantoti, arī lai sagatavotu un nosūtītu nozīmīgu informāciju par Cragarts aktualitātēm. Ja nolemsiet, ka nevēlaties saņemt ziņojumus par Cragarts jaunumiem vai īpašajiem piedāvājumiem, Jūs jebkurā laikā varat atrakstīties no to abonēšanas.

Jūsu datus mēs neatklājam un nepārdodam vai neiznomājam trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams drošības nolūkos saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. Personas datiem piekļūst vienīgi tās personas, kas apstrādā šo informāciju.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, kamēr tiek nodrošināts pakalpojums, ir spēkā savstarpējā sadarbība, un kamēr to pieprasa normatīvie akti. Izņēmums - e-pasta adrese, kas tiek iekļauta mūsu datu bāzē turpmākai saziņai.

Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāda veida personas dati par Jums tiek apstrādāti. Jūs varat labot jebkādus neatbilstošus personas datus, kas par Jums tiek apstrādāti. Attiecīgos apstākļos Jums ir arī tiesības ierobežot personas datu izmantošanu vai lūgt dzēst uzglabātos datus, ja vien tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Lai sazinātos ar mums, lūdzu, rakstiet uz indars.kragis@gmail.com.