image_pdfimage_print

Piemērots tehniskais nodrošinājums


Lūdzu, ievērojiet, ka operatīvai e-studiju kursu lietošanai nepieciešams ievērot vismaz minimālās tehniskā nodrošinājuma prasības:

  • Mēs rekomendējam regulāri atjaunot interneta pārlūkprogrammu un izmantot Chrome (piemērotas ir arī Firefox, Opera, Safari un Microsoft Edge).
  • Interneta pieslēguma lejupielādes ātrumam jābūt vismaz 2+ Mbps un augšupielādes ātrumam - 0.5 Mbps.
  • Ja jūs lietojiet datoru, tā operētājsistēmai jābūt Windows 7 (vai augstākai; citos gadījumos: Max OS X 10.11, jaunākais Linux, Ubuntu 17.10+ vai 14.04 LTS+).
  • Datora operētājsistēmu iesakām regulāri atjaunināt.
  • Vairākus e-studiju materiālus (tai skaitā, kursa apguves sertifikātus) piedāvājam lejupielādēt PDF formātā, tādēļ rekomendējam izmantot Adobe Acrobat Reader pārlūkprogrammu.

Noskaidrot sava interneta pieslēguma ātrumu!

Atjaunot interneta pārlūkprogrammu!

Iegūt PDF formāta pārlūkprogrammu (Adobe Acrobat Reader)!


Sadarbības nosacījumi

Pieņemti: 16.12.2019.

1. Pakalpojuma apraksts

1.1. Cragarts: Education (turpmāk – Cragarts) pakalpojums "Lieliskas e-studijas" (turpmāk – Pakalpojums) nodrošina piekļuvi Cragarts interneta vietnē www.cragarts.com piedāvātajiem elektronisko studiju kursiem un to studiju materiāliem. Pakalpojuma lietošanas noteikumus nosaka šis dokuments (turpmāk tekstā – Lietošanas noteikumi), un tie ir saistoši katram Pakalpojuma abonentam, kas reģistrējies Pakalpojuma lietošanai vai lieto Pakalpojumu (turpmāk tekstā – klients). Pakalpojuma lietošana ir klienta apliecinājums tam, ka viņš piekrīt Lietošanas noteikumiem un apņemas rīkoties saskaņā ar tiem.

1.2. Pakalpojuma maksa ir norādīta www.cragarts.com.
1.3. Reģistrējoties Pakalpojuma lietošanai, klienta reģistrācijas dati tiek iekļauti kopīgajā Cragarts datu bāzē. Šie dati netiek nodoti trešajām personām.
1.4. Lai izmantotu Pakalpojumu, klients izvēlas attiecīgo pakalpojumu, aizpilda pieteikuma formu un veic apmaksu atbilstoši norādītajām prasībām. Pakalpojums pieejams no brīža, kad ir saņemta informācija no bankas par Pakalpojuma apmaksas veikšanu.

1.5. Pakalpojums nepiešķir klientam tiesības veikt autortiesību un blakustiesību objektu publisko izpildījumu. Klients ir atbildīgs par autortiesību un blakustiesību objektu īpašnieku tiesību ievērošanu saskaņā ar Autortiesību likumu un citiem spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.6. Pakalpojuma saturs klientam ir pieejams, kamēr ir spēkā abonamenta specifikai atbilstošais termiņš un klients ir veicis attiecīgu apmaksu.

1.7. Pasūtītais e-studiju pakalpojums ir pieejams vienīgi personīgai lietošanai un to ir aizliegts izplatīt vai jebkādi citādi nodot citām personām.

1.8. Cragarts e-studiju pakalpojumus aizliegts izmantot bērniem vecumā līdz 13 gadiem.

2. Cragarts tiesības un pienākumi

2.1. Pēc saviem ieskatiem ierobežot vai pārtraukt klienta pieeju www.cragarts.com izglītības programmām un to materiāliem, ja klients pārkāpj Lietošanas noteikumus, Cragarts norādījumus vai normatīvos aktus, vai par to ir pamatotas aizdomas.
2.2. Jebkurā laikā izdarīt grozījumus Sadarbības noteikumos, kuri stājas spēkā pēc jaunās Sadarbības noteikumu versijas publicēšanas www.cragarts.com.
2.3. Nosūtīt klientam elektroniskus vai cita veida paziņojumus ar prasību izpildīt Sadarbības noteikumu un/vai Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības.

2.4. Mēs nenesam atbildību par nepārvaramas varas (force majeure) un neadekvātas klienta tehnikas apstākļu izraisītiem traucējumiem un/vai īslaicīgu kvalitātes mazināšanos.

2.5. Cragarts automātiski iegūst katra klienta mantiskās autortiesības un ievēro autora nemantiskās tiesības. Iegūstot mantiskās tiesības, Cragarts pienākums nav izmaksāt klientam jebkādu naudas summu.

3. Klienta tiesības un pienākumi

3.1. Klientam pirms Pakalpojuma pasūtījuma veikšanas ir pienākums pārliecināties par izvēlētā Pakalpojuma veidu, aprakstu un cenu, kā arī savu iekārtu un interneta pieslēguma atbilstību tehniskajām prasībām.
3.2. Klients apzinās un piekrīt, ka izvēlētā Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar brīdi, kad tiek aktivizēts attiecīgais Pakalpojums.

3.3. Fakts, ka klients aktivizēto Pakalpojumu neizmanto, neatbrīvo klientu no pienākuma veikt samaksu par Pakalpojumu, ja vien klients nav veicis pamatotu rakstisku atteikumu divu darba dienu laikā no Pakalpojuma reģistrācijas.
3.4. Klients ir atbildīgs par visām darbībām un to sekām, kuras viņš/viņa vai trešā persona, kas izmanto klienta datus, veic, izmantojot Pakalpojumu, saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.5. Pakalpojuma vai tā satura tālāka pārdošana, iznomāšana vai sadalīšana bez iepriekšējas rakstveida vienošanās ar Cragarts ir aizliegta. Šī noteikuma pārkāpuma gadījumā Pakalpojuma sniegšana var tikt pārtraukta, kā arī klientam iestājas civiltiesiskā atbildība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.6. Klienta pienākums ir paust patiesus un pilnīgus sadarbībai nepieciešamos datus un informāciju.

3.7. Klientam ir aizliegts uzdoties un/vai nesaskaņoti pārstāvēt kādu citu personu.

3.8. Klientam ir tiesības iegūt savu iesniegto datu kopiju/piekļuvi, atjaunināt un precizēt par sevi iesniegto informāciju un atsaukt prasību pret klienta datu apstrādes pārkāpumiem, ja tādi rodas.

3.9. Klientam ir aizliegts publicēt vai kā citādi izplatīt nepatiesu, aizskarošu, diskriminējošu vai draudīgu informāciju. Tāpat nav pieļaujams publicēt informāciju vai failus, kas pārkāpj datu aizsardzības, autortiesību, Cragarts Privātuma politikas nosacījumus, un failus, kas satur vīrusus.

3.10. Klientam ir aizliegts apzināti bloķēt, kavēt vai bojāt Cragarts elektroniskās sistēmas.

3.11. Klienta pienākums ir rūpēties par savu datu drošību un nenodot piekļuves kodus un/vai citu sensitīvu informāciju trešajām personām.

3.12. Klientam tiek izveidots dalībnieka profils, kas ietver atbilstošu studējošā vārdu, uzvārdu, norādi uz e-pasta adresi (nav redzama citiem dalībniekiem) un profila attēlu, kuru augšupielādē klients un sagatavo publicēšanai Cragarts mājaslapas administrators. Klienta pienākums ir iesniegt derīgu profila attēlu, tas ir, tādu attēlu, kurā redzams pats dalībnieks. Klients var brīvi mainīt profila paroli, kas nav pieejama Cragarts personālam. Klienta pienākums ir rūpēties par savu piekļuves datu aizsardzību.

3.13. Klienta pienākums ir patstāvīgi veikt visus nepieciešamos studiju un pašpārbaudes darbus. Klientam nav tiesības studiju un pašpārbaudes darbu atbildes izsniegt citiem klientiem (apmaiņā pret samaksu vai bez tās).

4. Norēķinu kārtība un atteikuma tiesības

4.1. Par Pakalpojumiem klients veic priekšapmaksu, izmantojot www.cragarts.com norādītos norēķinu veidus. Priekšapmaksas veikšana ir priekšnoteikums Pakalpojuma izmantošanai.
4.2. Klients piekrīt, ka, reģistrējoties Pakalpojumam, klienta izvēlētā Pakalpojuma sniegšana tiek uzsākta ar Pakalpojuma aktivizēšanas brīdi.

4.3. Pakalpojuma sniegšana tiek automātiski izbeigta, ja netiek veikta rēķinu apmaksa, saskaņā ar Pakalpojuma Sadarbības noteikumiem. Šādā gadījumā iemaksātā summa netiek atgriezta nedz pilnībā, nedz arī pa daļai.

4.4. Ja pasūtītā Pakalpojuma (pilna e-studiju kursa) kvalitāte klientam nav pieņemama, klientam ir tiesības 14 dienu laikā no reģistrācijas datuma iesūtīt argumentētu iesniegumu pilnas iemaksātās naudas summas atgriešanai. Līdz ar šīs garantijas nodrošināšanu Pakalpojums tiek deaktivizēts. Garantija tiek nodrošināta vienīgi pirmreizējiem, privātpersonu veiktajiem e-studiju pakalpojumiem un vienīgi pirmo 14 dienu laikā, sākot no pasūtījuma apmaksas datuma.

4.5. Piekļuve e-studiju kursam tiek automātiski slēgta un attiecīgās saistības izbeigtas, ja students nav veicis atbilstošu apmaksu par atbilstošā e-studiju kursa abonementa pagarināšanu.

5. Datu aizsardzība

5.1. Klients ir informēts, ka tā iesniegtie Personas dati tiek iekļauti Cragarts datu bāzē, izmantoti turpmākai saziņai un aktivizēto pakalpojumu saņemšanai.
5.2. Personas datu apstrādes pārzinis ir Cragarts, juridiskā adrese.
5.3. Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Cragarts Privātuma politiku.

6. Citi nosacījumi

6.1. Izmantojot Cragarts nodrošinātos bezmaksas izglītojošos seminārus, maksimālais dalībnieku skaits nav noteikts, taču minimālais ir 20 cilvēki.

6.2. Ja pasākumam līdz noteiktajam termiņam reģistrējas nepietiekams dalībnieku skaits, pasākums tiek atcelts, par to savlaicīgi brīdinot sadarbības partneri.

6.3. Pasūtot maksas izglītojošos pakalpojumus (seminārus vai meistarklases), maksimālais un minimālais dalībnieku skaits nav noteikts, ja apmaksa tiek veikta no sadarbības iestādes budžeta.

6.4. Maksājumu veicot no dalībnieku budžeta, noteiktais minimālais dalībnieku skaits ir 20 personas.

6.5. Lai saņemtu iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, bezmaksas izglītojošā pasākuma dalībniekiem ir pienākums iesniegt elektronisku pieteikumu ne vēlāk kā 5 dienas no pasākuma norises datuma. Pēc noteiktā termiņa šī dokumenta sagatavošana un nosūtīšana ir maksas pakalpojums (1 €/par nokavēto dienu).

6.6. Lai saņemtu iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, maksas izglītojošā pasākuma dalībniekiem ir pienākums iesniegt elektronisku pieteikumu ne vēlāk kā 10 dienas no pasākuma norises datuma. Pēc noteiktā termiņa šī dokumenta sagatavošana un nosūtīšana ir maksas pakalpojums (1 €/par nokavēto dienu).

6.7. Iegūtās izglītības apliecinošs dokuments tiek nosūtīts ne vēlāk kā 7 dienas pēc pieteikuma iesniegšanas vai, ja jāveic maksājums, no maksājuma reģistrācijas dienas.

6.8. Ja pieteikums iegūtās izglītības apliecinošā dokumenta sagatavošanai un nosūtīšanai ir iesniegts noteiktajā termiņā, bezmaksas/maksas pasākuma dalībnieks to saņem bez maksas.

6.9. Iegūtās izglītības apliecinošs dokuments tiek nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi un ir pieejams PDF formātā. Lai saņemtu izdrukātu un pa pastu nosūtītu iegūtās izglītības apliecinošu dokumentu, ir jāveic papildpakalpojuma apmaksa 10 € vērtībā, taču ne vēlāk kā punktos 6.5. vai 6.6. norādītajos termiņos. Izdrukāts dokuments tiek nosūtīts ne vēlāk kā 7 dienu laikā no maksājuma reģistrācijas datuma.

6.10. Lai iegūtu kursa apguves sertifikātu, pilna apjoma e-studiju kursā sekmīgi jānokārto visi studiju darbi, kursa izvērtējums un pašpārbaudes darbs. Kur tas ir iespējams, jāiegūst vismaz 70% apguves rezultāts. Kursa apguves sertifikāts PDF formātā tiek nosūtīts uz iepriekš norādīto e-pasta adresi.

Privātuma politika


Izmantojot mūsu pakalpojumus un/vai lietojot www.cragarts.com un mūsu sociālo mediju lapas, Jūs ievērojat Cragarts Privātuma politiku. Pakalpojumus nav pieļauts izmantot, ja nepiekrītat šai politikai. Aicinām regulāri pārskatīt Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku, jo tā attīstības gaitā var tikt grozīta vai papildināta.

Reģistrēto klientu personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu, Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Eiropas Savienības datu aizsardzības regulējumu. Privātuma politika ir attiecināma uz to informāciju, kas tiek publiskota un iegūta, izmantojot jebkura veida elektronisko saziņu.

Mēs izmantojam vienīgi to informāciju, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu, sagatavotu oficiālu apmaksas rēķinu vai cita veida pamatotu dokumentāciju un savlaicīgu saziņu. Jūsu dati tiek izmantoti, arī lai sagatavotu un nosūtītu nozīmīgu informāciju par Cragarts aktualitātēm. Ja nolemsiet, ka nevēlaties saņemt ziņojumus par Cragarts jaunumiem vai īpašajiem piedāvājumiem, Jūs jebkurā laikā varat atrakstīties no to abonēšanas.

Jūsu datus mēs neatklājam un nepārdodam vai neiznomājam trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams drošības nolūkos saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu. Personas datiem piekļūst vienīgi tās personas, kas apstrādā šo informāciju.

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, kamēr tiek nodrošināts pakalpojums, ir spēkā savstarpējā sadarbība un kamēr to pieprasa normatīvie akti. Izņēmums - e-pasta adrese, kas tiek iekļauta mūsu datu bāzē turpmākai saziņai.

Jums ir tiesības saņemt informāciju par to, kāda veida personas dati par Jums tiek apstrādāti. Jūs varat labot jebkādus neatbilstošus personas datus, kas par Jums tiek apstrādāti. Attiecīgos apstākļos Jums ir arī tiesības ierobežot personas datu izmantošanu vai lūgt dzēst uzglabātos datus, ja vien tas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.


Pēdējie grozījumi veikti: 29.06.2020.